Billedet på sidehoved

Dronning Margrethes Vej 13 - 6200 Aabenraa

Tlf 73768775 [email protected]

ELEVRÅDET VED 10. AABENRAA

 

FORMÅL:

Elevrådet skal i samarbejde med skolen varetage elevernes interesse i alle forhold. Elevrådet skal medvirke til at skabe gode fysiske rammer, ligeværdige forhold blandt elever samt et godt arbejdsmiljø for alle på 10. Aabenraa. Elevrådet skal repræsentere 10. Aabenraa i flere sammenhænge og være medvirkende til, at alle på 10. Aabenraa får det bedste ud af skoleåret.

 

ELEVRÅDSREPRÆSENTANT:

En værdig elevrådsrepræsentant vil i alle forhold leve op til de aftaler og regler, der er aftalt på skolen mellem skole og elever.

 

ELEVRÅDSVALG:

Elevrådet består af 2 elever + 1 suppleant fra hvert team. Repræsentanterne vælges medio september i et skoleår. Suppleanten kan indkaldes ad hoc til møder eller opgaver.

 

Elevrådsvalget foregår i uge 36 i et givet år.

 

Blandt elever, valgt til elevrådet, vælges følgende tillidshverv:

 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • 1 sekretær
 • 1 repræsentant, der kan indkaldes til Sikkerhedsudvalg ved UNG AABENRAA
 • 1 repræsentant til bestyrelsen ved UNG AABENRAA.

 

Elevrådet kan vælge at oprette andre tillidshverv, hvis man skønner det hensigtsmæssigt for årets arbejde.

 

Elevrådet afholder møde ca. hver 4. uge i de uger, hvor eleverne er på skolen. Fra skolen deltager en repræsentant fra skolens ledelse/lærergruppe. Dele af Elevrådets møde afholdes uden deltagelse af skolens lærere/ledelse.

Møderne har en varighed af max. 1 time. Møder herudover skal foregå i pausetid eller efter skoletid.

 

FORMAND FOR ELEVERÅDET/OPGAVER:

 • Formandens opgave er sammen med sin sekretær og næstformand at udfærdige dagsorden til ophængning på elevrådets tavle 1 uge forud for elevrådsmødernes afholdelse.
 • Formanden skal fungere som bindeled mellem skolens elevråd og skolens leder.
 • Formanden er mødeleder for Elevrådets møder.
 • Formanden holder tale til skolens dimissionsfest.

 

NÆSTFORMAND FOR ELEVRÅDET/OPGAVER:

 • Næstformanden hjælper formanden i dennes arbejde.
 • Næstformanden kan virke som stedfortræder for formanden, hvis denne får forfald.
 • Økonomiansvarlig

 

SEKRETÆR/OPGAVER:

 • Sekretær skriver dagsorden og referat fra elevrådets møder. Det er sekretærens arbejde at sørge for, at dagsordner og referater med mere sættes på skolens hjemmeside.
 • Månedsbrev til skolens NYHEDSBREV
 • Sørge for at elevrådets hjemmeside fungerer og alle oplysninger er lagt ud

 

ELEVRÅDETS OPGAVER:

 • Deltage i bestyrelsen ved Ung Aabenraas møder
 • Sammen med kontaktlærerne på teamet give forslag til emner og indhold af kontaktlærertimerne
 • Være medvirkende til at skabe en god ånd på skolen, ordne praktiske ting, tage diskussioner op
 • Forslag til budget/føre regnskab
 • Deltage i skolens miljøarbejde – sikkerhed, trivsel med mere – gennemføre DCUM (hvert år)
 • Ansvar for elevrådets side på skolens hjemmeside
 • Sammen med skolen drøfte de overordnede linjer for GallaFesten/afslurtningsfesten.

 

ORGANISERING:

 • Hvert team afholder ca. 4–5 gange om året fælles ”husmøde”, hvor elevråds-repræsentanterne sammen med kontaktlærerne tilknyttet profilen, drøfter forskellige emner og de dele af skolens hverdag, der har interesse for fællesskabet. Der udfærdiges et skriftligt referat fra fællesmøderne, som efterfølgende placeres på Elevrådets del af hjemmesiden.

 

Elevrådet kan til enhver tid tage aktuelle forhold op til drøftelse på skolen. 

 

ELEVRÅDET OG BESTYRELSEN:

Elevrådet har et fast punkt med på dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Under dette punkt beretter Elevrådet om det aktuelle arbejde, fremsætter forespørgsler eller kommer med forslag. Elevrådsmøderne forsøges afholdt forud for bestyrelsesmøderne, så det er muligt at forberede sig til møderne.

 

ANDRE PRÆSENTATIONER:

- CAMPUSRÅDET

- FÆLLES ELEVRÅD

- §17-UDVALG